ALLMÄNNA VILLKOR

BETALNING

Du betalar antingen genom förskottsbetalning alternativt via leasing genom våra samarbetspartners efter kreditgodkännande.


TRANSPORTSKADOR

Om för­sän­del­sen är trans­port­ska­dad, skall du omedelbart an­mä­la det­ta direkt till trans­por­tö­ren vid mottagandet för att kunna få ersättning.


LEVERANS

De flesta produkter har en leveranstid på ca 10 dagar, med reservation för lagerstatus eller transportmöjligheter. Kontakta gärna oss för mer exakt leveransdatum.
Leveransvillkor: Fritt vårt lager


GARANTIVILLKOR

Avseende produkter levererade av Kökssidan AB.

 1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET
  1.1 Detta avtal gäller endast vid försäljning av produkter i nytt skick.
  1.2 Garantiåtagandet löper under 12 månader från ursprunglig leveransdag och med villkor enligt vad som framgår av detta avtal.

 2. PARTERNAS SKYLDIGHETER
  2.1 Under förutsättning att bindande avtal i det enskilda fallet har uppkommit till följd av accepterad offert eller muntlig överenskommelse åtar Kökssidan sig – med undantag för de fall som anges i punkt 5 (”BEGRÄNSNINGAR I KÖKSSIDANS ÅTAGANDE”) – vid bristande funktion i eller skada på produkten ersätta kostnader för arbete och material under förutsättning att reparationen utföres av Kökssidan AB anvisad yrkesman eller serviceverkstad.
  2.2 Köparen förbinder sig att på egen bekostnad och inom skälig tid från det bristande funktion yppats eller skada inträffat anmäla detta till Kökssidan.
  2.3 Anmälan skall göras till 031 - 38 23 999 eller skickas till info@kokssidan.se,.
  2.4 Felanmälan skall göras på vardagar mellan 09:00-18:00.

 3. VAD AVSES MED FEL
  3.1 Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning föreliggande avvikelse från normal standard som yppar sig under den tid som anges under punkt 1.2.
  3.2 Produkten anses behäftad med fel om den avviker på sätt som ovan sagts och Kökssidan ej gör sannolikt att bristfälligheten beror på olyckshändelse eller på omständigheter som eljest är att hänföra till köparen.

 4. AVHJÄLPANDE AV FEL
  4.1 Avhjälpande av fel sker inom skälig tid från det köparen anmält felet och ställt produkten till förfogande för åtgärd hos av Kökssidan anvisad yrkesman eller serviceverkstad. Vad som anses som skälig tid bedöms med hänsyn till köparens behov av produkten, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet samt tillgång till reservdelar och föreliggande verkstadskapacitet.
  4.2 När produkten inlämnas för avhjälpande av fel skall den vara väl rengjord. I annat fall debiteras köparen kostnad för rengöring.

 5. BEGRÄNSNINGAR I KÖKSSIDANS ÅTAGANDE
  5.1 Kökssidans ansvar omfattar ej av vad som kan anses som normal förslitning.
  5.2 Köparen äger exempelvis ej heller rätt att åberopa fel där Kökssidan gör sannolikt att bristfällighet uppkommit genom:
  5.2.1 Att reparation eller service skett annorstädes än hos av Kökssidan anvisad yrkesman eller serviceverkstad
  5.2.2 Att originaldelar ej använts
  5.2.3 Att användning av produkten fortsatt sedan fel yppats
  5.2.4 Att produkten använts mer intensivt eller på annat sätt än som är vanligt vid dylikt bruk
  5.2.5 Att produkten använts på sätt för vilken den ej är konstruerad eller dimensionerad
  5.2.6 Att produkten vanvårdats
  5.2.7 Att produkten i övrigt ej brukats med normal aktsamhet
  5.2.8 Att skötselföreskrifterna enl gällande bruksanvisning ej noggrant iakttagits

 6. TRANSPORTRISK OCH TRANSPORTKOSTNAD
  6.1 Köparen åtar sig att vid transport till följd av fel emballera produkten till transportbart skick efter av Kökssidan angiven instruktion
  6.2 För avhjälpande av fel ansvarar Kökssidan för eventuell transport och transportkostnad.
  6.3 Kökssidan skall efter att felet avhjälpts lämna produkten till köparen

 7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
  7.1 Kökssidans är ansvar begränsat till vad som framgår av detta garantiavtal. Köparen äger således ej rätt till ersättning för ekonomisk skada utöver vad som uttryckligen ovan i tillämpliga delar angivits, dvs ej för personskada eller förmögenhetsskada. Rätt till ersättning föreligger ej heller för skada på annan egendom än produkten.

  Köparen erinras återigen om vikten av att produkten hanteras med största varsamhet och i enlighet med bruksanvisningens föreskrifter.

 8. TVIST
  8.1 Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta garantiavtal skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.
  8.2 Kan sådan överenskommelse ej träffas skall tvist slutgiltigt prövas vid Göteborgs Tingsrätt.


RESERVATIONER


Vi re­ser­ve­rar oss för fel­ak­tig­he­ter och miss­tag av­se­en­de pri­ser och produkter på den­na webbsi­da (inkl. länkade sajter). Vi re­ser­ve­rar oss även för slut­för­sälj­ning och even­tu­el­la brist­si­tu­a­tio­ner el­ler le­ve­rans­svå­rig­he­ter av pre­sen­te­ra­de pro­duk­ter, samt för pris­för­änd­ring­ar och sortiment/pro­dukt-­för­änd­ring­ar ut­an­för vår kon­troll.